Випуск 27/2018 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Ганський В.О.
Теоретичні основи ринкової організації економічного освоєння історико-культурної спадщини


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Боярчук А.І.
Глобальна регіоналізація як мегатренд фрагментації світового господарства
Гаврилко Т.О., Гавриленко А.В.
Аналіз діяльності міжнародних низькотарифних авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень України
Мирошниченко А.С.
Можливості залучення ПІІ: вплив цифрової економіки
Пилипяк О.В., Лабунець О.О.
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності причорноморського регіону


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бурбан О.В., Кривов’язюк І.В.
Вплив турбулентності зовнішнього середовища на прийняття інвестиційних рішень
Глубіш Л.Я.
Сфера продовольчого забезпечення як середовище взаємодії заінтересованих сторін
Длугопольська Т.І.
Роль міжнародних та громадських організацій у соціальній адаптації та інтеграції ВПО у приймаючі громади в Україні
Дубина М.В.
Зарубіжний досвід децентралізації влади та його адаптація до українських реалій
Іванова Н.С.
Загрози регіональній економічній безпеці
Карпенко О.О.
Перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні на основі європейського досвіду
Киш Л.М.
Продовольча безпека України: актуальні питання якості та доступності продуктів харчування
Коваль В.В.
Стимулювання розвитку експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу
Котелник А.П., Мовилэ И.В.
Проблемы развития и уровень эффективности рынка труда стран трансграничного сотрудничества: пример Молдовы и Украины
Курмаєв П.Ю., Павліщий Д.О.
Економічна безпека: бюджетний та фіскальний аспекти
Москвіченко І.М., Стаднік В.Г.
Роль внутрішнього водного транспорту в національному господарстві України
Пелех О.Б.
Циклічність економічного розвитку і структурні зміни в економіці
Сидоров О.А.
Підхід до забезпечення економічної безпеки на основі інтелектуального потенціалу
Улицкая Н.Ю., Акимова М.С.
Трансформация института оценки на рынке земли в России


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Адлер О.О., Яворська К.Л.
Оцінка ефективності управління персоналом підприємства на прикладі ПрАТ «Вінницький завод «Маяк»
Гаркуша В.О., Єршова Н.Ю.
Теоретично-методичні засади формування економічної безпеки підприємства
Гірна О.Б., Гаєва Л.І., Кобилюх О.Я.
Диференціальна сутність поняття споживчої лояльності
Грозовська А.С., Гук О.В.
Фактори перспективності інноваційного розвитку ринку питної води для підприємства (ТОВ «Компанія Субос»)
Жовковська Т.Т.
Системно-рефлексивний підхід до контролю розвитку промислового підприємства
Захарчин Г.М., Космина Ю.М.
Інтелектуальна культура в системі управління знаннями
Заяц О.В.
Вплив ціноутворення на інвестиційну діяльність у площині контролінгу організаційно-економічних методів
Іванов В.Б.
Впровадження системи комплаєнс у підприємствах транспорту та логістики
Киричок О.В.
Аналіз управління ресурсним потенціалом ТОВ «Беєве» липоводолинського району сумської області
Колесник М.В., Сібрук В.Л., Каракай А.О.
Методи стратегічного аналізу в управлінні комплексом просування товару
Вінцюк Т.В., Кривов’язюк І.В.
Діагностика фінансової рівноваги провідних автомобілебудівних корпорацій світу
Павликівська О.І., Марущак Л.І.
Соціальні аспекти діяльності підприємств та фактори їхнього впливу на ефективність їх функціонування
Мужев О.О.
Модель розвитку митної політики в Україні в контексті розвитку економічних процесів
Худолей В.Ю., Гречко А.В.
Вплив міжнародних засад сталого розвитку на стратегічні напрями розвитку регіональних господарських систем України
Ханін С.Г.
Людський потенціал як ендогенний чинник забезпечення економічного зростання регіонів
Баранова В.В.
Методична база оцінювання функціонування фінансового ринку в умовах розвитку національної економіки 


Випуск 27/2018 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Пилипенко К.А.
Соціально-економічна сутність, завдання та принципи формування продовольчої безпеки
Полянська А.С., Дюк О.М.
Формування моделі корпоративної культури в діяльності вітчизняних підприємств
Пономарьова М.С.
Розроблення фінансового плану підприємства в умовах інноваційного оновлення та зростання ефективності підприємницької діяльності
Сахарук Б.С.
Удосконалення підходу до формування механізму забезпечення ефективності структурування акціонерного капіталу підприємства
Сілакова Г.В.
Заходи запобігання загрозам фінансовій безпеці підприємства
Тєшева Л.В., Титаренко В.В.
Основні засади формування механізму управління рентабельністю підприємства
Тулуб О.М.
Концептуальний підхід до управління майновою безпекою готельно-ресторанних комплексів в Україні
Фаріон Н.О.
Визначення поточного стану та перспектив розвитку акціонерних товариств швейної промисловості на основі SWOT-аналізу
Шалений В.А.
Використання методів багатовимірного статистичного аналізу для оцінки ризикованості діяльності хлібопекарських підприємств в довгостроковому періоді


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бутусов О.Д.
Базові компоненти конкурентоспроможності регіонів України
Сторожилова У.Л.
Створення і розвиток високоефективних компаній у причорноморському економічному районі
Ступчук С.М., Лабунець В.О.
Пріоритети економічного розвитку Причорноморського регіону в контексті новітньої регіональної політики


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Попик О.В.
Науково-методичні принципи екологоорієнтованого зонінгу урбанізованих територій


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Герасимова В.О., Чирва В.С.
Інноваційні методи рекрутингу в сучасних умовах


РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Дзюбенко A.Д.
Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні
Бойко О.О., Хижинська Г.Є.
Апробація зарубіжного досвіду активізації медичного страхування в Україні
Киш Л.М.
Аспекти фінансової безпеки банку
Михайляк Г.В., Михайляк І.В.
Кредитна політика банків та шляхи її оптимізації
Пірникоза П.В.
Формування інтегрованої моделі оцінки інституційної асиметрії фіскального середовища в Україні
Стороженко О.О., Гірченко Т.Д., Чмерук Г.Г.
Організація споживчого кредитування в Україні


РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бенько І.Д.
Методика обліку фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я
Карпенко І.В.
Організація обліку трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі
Коба О.В., Головань Ю.В., Кононенко А.С.
Оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні та за кордоном
Коляда А.Л.
Комплекс аналітичних заходів щодо забезпечення управління ефективністю функціонування м’ясопереробних підприємств
Крот Ю.М., Пастернак Я.П.
Внесення змін до наказу про облікову політику та їх вплив на бухгалтерський облік
Ripa T.V.
Analytical assessment in audit system of trade enterprise competitiveness
Чугрій Г.А., Чугрій Н.А.
Інтелектуальний капітал і нематеріальні активи: взаємозв’язок економічних категорій
Шепель І.В.
Організація обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами


РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Кунгурцева-Мащенко Т.Є.
Модель розвитку курортно-рекреаційного комплексу з урахуванням інтеграції підприємницьких структур
Манoйленкo O.В., Олійник Ю.А.
Моделювання розвитку взаємодії державного та приватного секторів в інноваційно-інвестиційній сфері


РОЗДІЛ 11. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Заяць Т.А.
РЕЦЕНЗІЯ на монографію В.П. Звонаря «Соціальна відповідальність як соціоекономічний феномен: теорія та українські реалії»


НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ